عکس بنر صفحه اصلی ۲
عکس بنر صفحه اصلی ۲

تخفیف ویژه تک جنرال

۱۰%

فلومتر التراسونیک کمربندی مدل TUF2000B

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰%

‎فلومتر LZM-6-O2 فیشر

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۰%

فلومتر التراسونیک کمربندی مدل TUF2000B

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰%

‎فلومتر LZM-6-O2 فیشر

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیشنهادات تک جنرال

۱۰%

فلومتر التراسونیک کمربندی مدل TUF2000B

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰%

فلومتر التراسونیک کمربندی مدل TUF2000B

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان